lorong29

cover korea jiwa indonesia, all about my life, all about my favorite

bahasa korea

4. Pengucapan 

1) Huruf vokal 

ㅏ[a]
ㅑ[ya]
ㅓ[eo]
ㅕ[yeo]
ㅗ[o]
ㅛ[yo]
ㅜ[u]
ㅠ[yu]
ㅡ[eu]
ㅣ[i]
contoh)
아이[ai]
아우[au]
야유[yayu] 여유[yeoyu]
오이[oi] 우유[uyu] 이유[iyu]


2) Huruf konsonan 

ㄱ[giyeok] ㄴ[nieun] ㄷ[digeut] ㄹ[rieul]
ㅁ[mieum] ㅂ[bieup] ㅅ[siot] ㅇ[ieung]
ㅈ[jieut] ㅊ[chieut] ㅋ[kieuk] ㅌ[tieut]
ㅍ[pieup] ㅎ[hieut]
contoh) ㄱ :
거기[geogi] 고가[goga] 고기[gogi] 아가[aga]
아기[agi] 야구[yagu] 여기[yeogi] 이야기[iyagi]
contoh) ㄴ :
나[na] 너[neo] 나이[nai] 누구[nugu]
누나[nuna] 어느[eoneu] 누누이[nunu-i]
contoh) ㄷ :
타다[tada] 모두[modu] 두루[duru] 어디[eodi]
주다[juda] 드디어[deudieo]
contoh) ㄹ :
미리[miri] 고구려[goguryeo] 다리[dari] 오리[ori]
요리[yori] 우리[uri] 꾸러미[kkureomi]
contoh) ㅁ :
나무[namu] 머루[meoru] 머리[meori] 마루[maru]
어머니[eomeoni]
contoh) ㅂ :
비녀[binyeo] 두부[dubu] 바다[bada] 바보[babo]
보수[bosu] 부부[bubu] 바나나[banana]
contoh) ㅅ :
교수[gyosu] 소리[sori] 사자[saja] 서리[seori]
수수[susu] 스스로[seuseuro] 수시로[susiro]
contoh) ㅈ:
자수[jasu] 바지[baji] 저기[jeogi] 조류[joryu]
주머니[jumeoni] 아버지[abeoji]
contoh) ㅊ:
차차[chacha] 추수[chusu] 치즈[chijeu] 처마[cheoma]
주차[jucha] 미처[micheo]
contoh) ㅋ:
키다리[kidari] 코코아[kokoa] 크리스마스[keuriseumaseu] 켜다[kyeoda]
크다[keuda] 커지다[keojida]
contoh) ㅌ:
타조[tajo] 도토리[dotori] 타수[tasu] 투지[tuji]
버터[beoteo] 토마토[tomato]
contoh) ㅎ:
하루[haru] 허수아비[heosuabi] 휴지[hyuji] 호루라기[horuragi]
휴가[hyuga] 허리[heori]

dari: rki.kbs.co.kr/learn_korean/lessons/i_index.htm

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: